ಸ್ವಯಂಭೋಧಿನಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾಗು ಕೀಬೋರ್ಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಭಾಗ-೨

Rs 1000.00 Rs 249.00
Product Highlights
 • ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ/ ಕೀಬೋರ್ಡ ನುಡಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸ್ವರಗಳನ್ನು ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ೧೨ SCALE   ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ೧೦  ಥಾಟ ರಾಗವನ್ನು ೨ ಸ್ಕೇಲ್‌ ನಲ್ಲಿ (SCALE)   ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Add to Wishlist
 • ೧೨  SCALE  ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ೧೦  ಥಾಟ ರಾಗವನ್ನು ೨ ಸ್ಕೇಲ್‌ ನಲ್ಲಿ   ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • Login to my Website to get Free E-Book of "Beginner Guide to Excel Keyboard and Harmonium".
 • For Other E-Books Place your Order.
 • You will recieve that perticular E-Book within 24 Hours in PDF Form. 
 • You will get a Password to open that particular E-Book.
 • As it is an E-Book No Return and No Exchange.
Logo

BE THE FIRST TO KNOW

Subscribe to the Porto eCommerce newsletter to receive timely updates from your favorite products.